anganwadi official website

anganwadi official website

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजना अंतर्गत अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांना सन २०23-२4 या आर्थिक िर्षात
प्रमयेकी रु.२,०००/-  भाऊबीज भेटदेण्यास शासन िंजूरी देत आह

अशा पद्धतीचा शासन निर्णय राज्य शासनाने सादर केलेला आहे शासन निर्णय पाहण्यासाठी खालील लिंक वरती क्लिक करून शासन निर्णय पहा

शासन निर्णय पहा

 

error: Content is protected !!
Scroll to Top